Hợp đồng lao động không phải người đại diện theo pháp luật ký có bị vô hiệu không?