Quy định hủy tư cách CTĐC theo quy định tại Luật Chứng khoán

Câu hỏi: Chúng tôi là công ty chứng khoán đồng thời là công ty đại chúng, do có sự thay đổi về cơ cấu và số lượng cổ đông nên chúng tôi không còn là công ty đại chúng. Đề nghị cho chúng tôi biết về quy định hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán. Thời điểm nào thì chúng tôi hết nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định?

Trả lời:

Điều 38 Luật Chứng khoán quy định về hủy tư cách công ty đại chúng như sau:

1. Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ căn cứ theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định  tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

3. Công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy tư cách công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và thực hiện thủ tục hủy niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, Công ty phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán thông báo hủy tư cách công ty đại chúng theo trình tự, thủ tục nêu trên.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ