Công văn 244/TANDTC-PC ngày 05/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTCVKSNDTC

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 244/TANDTC-PC
V/v thi hành Thông tư liên tịch s10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: – Chánh án Tòa án nhân dân các cấp;
– Chánh án Tòa án quân sự các cấp;
– Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Thông tư liên tịch số 10) quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao triển khai quán triệt trong cơ quan, đơn vị mình thực hiện một số nội dung sau đây:

  1. Trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ việc cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 10, đặc biệt là trong một số hoạt động như giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý, vào sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; báo cáo, thống kê trong công tác trợ giúp pháp lý.
  2. Đối với các vụ việc về dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình khi thụ lý vụ việc mà có đối tượng là người được trợ giúp pháp lý thì cung cấp Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
  3. Tích cực phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm, cơ quan Công an, Viện kiểm sát cùng cấp ngay từ giai đoạn thụ lý, điều tra để kịp thời nắm bắt các trường hợp thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý, từ đó có kế hoạch, tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.
  4. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, chi nhánh của Trung tâm tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án mình phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất thực tế của địa phương để người được trợ giúp pháp lý biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời.
  5. Báo cáo Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10, để Tòa án nhân dân tối cao kịp thời phối hợp với liên ngành trung ương hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Chánh án Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tổ chức quán triệt trong cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo thực hiện nghiêm túc và thống nhất nội dung Thông tư liên tịch số 10.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Chánh án TANDTC (để báo cáo);
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Bộ Tư pháp;
– Bộ Công an;
– Bộ Quốc phòng;
– Bộ Tài chính;
– Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
– Lưu: VP, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Trí Tuệ

 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ